GDPR

GDPR

Sådan behandler Krisecenter Vejle Ådal dine personoplysninger:

Krisecenter Vejle Ådal er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager fra og om dig. Hos os underskriver du en samtykkeerklæring på, at vi må opbevare og indgå i arbejdet omkring din sag. Det er frivilligt om du vil underskrive samtykkeerklæringen og du kan til enhver tid tilbagetrække den underskrevne samtykkeerklæring. Vi følger reglerne i Databeskyttelsesloven https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=201319 og Databeskyttelsesforordningen.


Vi opfordrer til, at du bruger E-Boks som beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.


Alle medarbejdere og frivillige på Krisecenter Vejle Ådal er underlagt gældende lovgivning om tavshedspligt. Desuden er medarbejderne forpligtigede til at underrette relevante myndigheder, hvis forhold omkring børn under 18 er bekymrende.


Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


Klagemuligheder: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk


Alle oplyste mailadresser anvendes kun ved tilsagn i de respektive mødefora og må kun anvendes i denne sammenhæng af mødedeltagerne. Referater udsendes som fælles mail.
Vi samarbejder kun med IT udbydere, som sikre vores data efter gældende lovgivning.
Vores it-udstyr er ligeledes sikret efter gældende lovgivning.